အပိုုင္းကိန္း ဘယ္လိုုဖတ္မလဲ

Byadmin

အပိုုင္းကိန္း ဘယ္လိုုဖတ္မလဲ

အပိုုင္းကိန္းေတြ ကိုု အဂၤလိပ္ လိုအသံထြက္ ဖတ္ဘို႔ၾကံဳလာရင္ ေဝေဝဝါးဝါး မၿဖစ္ဘဲ မွန္ကန္ေအာင္ ဘယ္လိုုဖတ္မလဲ ဆိုုတာ ရွင္းၿပေပးပါမယ္။

ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု အရင္မွတ္ပါ။
1. Cardinal Number (သဘာဝကိန္း) ဥပမာ၊ 1, 2, 3, 4………

2. Ordinal Number (အစဥ္ၿပကိန္း) ဥပမာ၊ 1st , 2nd, 3rd, 4th, …….

ပိုုင္းေဝကိုု .. Cardinal Number (သဘာဝကိန္း) .. ၿဖင္႔ဖတ္ပါ။
ပိုုင္းေၿခကိုု .. Ordinal Number (အစဥ္ၿပကိန္း) .. ၿဖင္႔ဖတ္ပါ။

ပိုုင္းေဝမွာ ၁ ဆိုုရင္ ေတာ႔ေအာက္ပါအတိုုင္းဖတ္ပါ။
1/3 (1/3rd = one/third)
1/6 (1/6th = one/sixth)
1/7 (1/7th = one/seventh)

ပိုုင္းေဝမွာ ၁ ထက္ပိုုတဲ႔ အမ်ားကိန္း ဆိုုရင္ ေတာ႔ေအာက္ပါအတိုုင္းဖတ္ပါ။
2/3 (2/3rd s = two/thirds)
5/8 (5/8th s = five/eighths)
7/16 (7/16th s = seven/sixteenths)

ထိုု႔အၿပင္ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုုလည္းမွတ္သားပါ။
½ = a half
¼ = a quarter
¾ = three quarters

ဒါဆိုုရင္၊
2 ½ ( two and a half)
3 ¼ (three and a quarter) စသည္ၿဖင္႔ဖတ္ပါမည္။

About the Author

admin administrator

3 Comments so far

khin thidarPosted on  7:31 pm - Jul 16, 2016

hello admin….

I think your issue is very good!!!!

Leave a Reply

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History