Monthly Archives:May 2016

Byadmin

捞鱼生 (lāo yú sheng)

စင္ကာပူမွာ ႏွစ္သစ္ကူး ခိ်န္ ရံုုးမွာ ၊အိမ္မွာ 捞鱼生 (lāo yú sheng) လုုပ္တယ္ ဆိုု ၿပီး လင္ပန္းလိုု က်ယ္ၿပန္႔ တဲ႔ ထည္႔စရာေပၚမွာ တင္ထားတဲ႔ အမယ္စံုု အစားအစာ ေတြကိုု ေရာေမႊ ၿပီး လူမ်ားဝိုုင္းရံ ကာ တူေတြနဲ႔ ထိုုး ေကာ္ ေၿမွာက္တင္ လိုု႔ ေတာင္းဆုုၿပဳတာ ၾကံဳဘူး ၾကမွာပါ။
ကိုုယ္တိုုင္ လည္း ဘာေၾကာင္႔လဲဆိုုတာ ေတာ႔ မသိ ဘဲ လူမွဳ ေရး အရ ဆိုုေတာ႔ သူမ်ားလုုပ္ သလိုု လိုုက္လုုပ္ ခဲ႔ ပါတယ္။ ေမး ၾကည္႔ ေတာ႔လဲ ေသ ခ်ာ မသိၾကဘဲ ႏွစ္သစ္မွာေအာင္ၿမင္ၿခင္း အတြက္ လုုပ္ၾကတယ္လိုု႔ ေၿပာတာၾကား ဘူးခဲ႔ပါတယ္။

ဘာေၾကာင္႔ လုုပ္တယ္ ေလ႔လာသိရိွ ရသမ်ွ တင္ျပလိုုပါတယ္။

捞鱼生 (lāo yú sheng) လုုပ္တယ္ ဆိုုတာဟာ လူသား အားလံုုးအတြက္ေမြး ေန႔ က်င္းပတာလိုု႔ ဆိုုပါတယ္။
Lunar Calendar ရဲ႔ နွစ္ဆန္း ၇ ရက္ေန႔မွာ လုုပ္ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင္႔လည္း ဆိုုေတာ႔ ဒ႑ာရီ အရ Fu Xi ေခၚ နတ္ဘုုရား ရဲ႔ညီမ ၿဖစ္သူ နတ္ဘုုရားမ ဟာ ႏွစ္သစ္ရဲ႔ ပထမ ၆ ရက္မွာ ၾကက္၊ ေခြး၊ဝက္၊ဆိတ္၊ႏြား၊ၿမင္း တိုု႔ကိုု အစဥ္လိုုက္ ဖန္ဆင္းၿပီး ေနာက္ ၇ ရက္ေၿမာက္ ေန႔မွာ လူသားကိုု ဖန္ဆင္း ခဲ႔ တယ္လိုု႔ယံုု ၾကည္ခဲ႔ ၾက လိုု႔ ၿဖစ္ေၾကာင္း သိ ရ ပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႔ ႏွစ္ဆန္း ၇ ရက္ေန႔မွာ捞鱼生 (lāo yú sheng) ဆိုုတာ လုုပ္ၿပီး လူသားအားလံုုး အတြက္ ေမြးေန႔ပြဲ က်င္းပ ရင္း ႏွစ္သစ္မွာ ေကာင္းၿခင္း မဂၤလာမ်ား ေရာက္ ရိွလာေစရန္ဆုုေတာင္းၾကၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။
捞鱼生(lāo yú sheng)အေလ႔အထ ဟာ စင္ကာပူ နဲ႔ မေလးရွား တရုုတ္မ်ား ရဲ႔ ႏွစ္သစ္ကူး မွာ ၿပဳ လုုပ္ ၾကတဲ႔ အေလ႔အထ တစ္ခုုၿဖစ္တယ္လိုု႔ ဆိုုပါတယ္။

捞鱼生 (lāo yú sheng) အတြက္ အစားအစာ အမယ္ေတြမွာ ပါဝင္တာကေတာ႔ sashimi ေခၚ ငါးအလႊာ၊ ေသးေသးမ်ွင္ မ်ွင္ လီွးထား တဲ႔ ေဂၚဖီထုုပ္ နဲ႔ မုုန္လာဥနီ ၊ဂ်င္း မွဳန္႔၊ ေၿမပဲ ႏွမ္း မွဳန္႔ ၊ တရုုတ္ နံနံ၊ အနီေရာင္သန္း ၿပီး သၾကား ပါ ထည္႔ ထားတဲ႔ Sauce တိုု႔ နဲ႔ အၿခားႏွစ္သက္ရာ အခိ်ဳ႔တိုု႔ ၿဖစ္ပါတယ္။
အစားအမယ္စံုု ကိုု လင္ပန္းေပၚတင္ ထားၿပီး လူမ်ားက ဝန္းရံကာ တူမ်ား နဲ႔ ေရာေမႊၾကပါတယ္။ အစားအေသာက္မ်ားကိုု တူ နဲ႔ ယူၿပီး ပင္႔ေၿမွာက္ၾက ရင္း ႏွဳတ္မွလည္း “ငါး အၾကီး ၾကီး မိပါေစ” လိုု႔ ေၿပာဆိုု ဆုုေတာင္းၾက ပါတယ္။

အစားအစာေတြကိုု ပင္႔ေၿမွာက္ ၾက ရင္း

‘捞起…捞起’ ‘lāo qǐ lāo qǐ’ (ဆြဲၾက ဆြဲၾက)
捞得风生水起!(ၿမန္ၿမန္ အစြမ္းကုုန္ ဆြဲတင္ၾက)
年年有余(nián nián yǒuyú) (ႏွစ္တိုုင္း ပိုုပိုုသာသာ ေပါေပါမ်ားမ်ား ရိွပါေစ။)
荣华富贵(róng huá fù guì) (ဂုုဏ္သေရၾကီးၿမင္႔စီးပြားတိုုးပါေစ။)
心想事成(xīn xiǎng shì chéng) (စိတ္သြားတိုုင္း ကိုုယ္ပါ အလိုုရိွရာၿပည္႔ပါေစ။)
အစရိွတဲ႔ အတိတ္နိမိတ္ေကာင္း တဲ႔ မဂၤလာစကား ေတြကိုု ေအာ္ၾက ေၿပာၾကပါတယ္။

ဒီလိုု ပင္႔ေၿမွာက္ ဆုုေတာင္း ၿခင္း ဟာ တနွစ္ပတ္လံုုး မွာ အၿမင္႔ ဆံုုး သိုု႔ တိုုးတက္ မွဳ ရရိွ ရန္ စီး ပြား တိုုး ရန္ ရည္မွန္း လုုပ္ေဆာင္ တာၿဖစ္ လိုု႔ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ဆန္း ၇ ရက္ေန႔ေရာက္တိုုင္း ျပဳလုုပ္ေလ႔ရိွၾက တာျဖစ္ပါတယ္။

တံငါ ရြာပီသ တဲ႔ ယံုုၾကည္မွဳနဲ႔ ဓေလ႔ထံုုးစံၿဖစ္ တယ္လိုု႔ ထင္မိေၾကာင္းပါ။

Byadmin

အပိုုင္းကိန္း ဘယ္လိုုဖတ္မလဲ

အပိုုင္းကိန္းေတြ ကိုု အဂၤလိပ္ လိုအသံထြက္ ဖတ္ဘို႔ၾကံဳလာရင္ ေဝေဝဝါးဝါး မၿဖစ္ဘဲ မွန္ကန္ေအာင္ ဘယ္လိုုဖတ္မလဲ ဆိုုတာ ရွင္းၿပေပးပါမယ္။

ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု အရင္မွတ္ပါ။
1. Cardinal Number (သဘာဝကိန္း) ဥပမာ၊ 1, 2, 3, 4………

2. Ordinal Number (အစဥ္ၿပကိန္း) ဥပမာ၊ 1st , 2nd, 3rd, 4th, …….

ပိုုင္းေဝကိုု .. Cardinal Number (သဘာဝကိန္း) .. ၿဖင္႔ဖတ္ပါ။
ပိုုင္းေၿခကိုု .. Ordinal Number (အစဥ္ၿပကိန္း) .. ၿဖင္႔ဖတ္ပါ။

ပိုုင္းေဝမွာ ၁ ဆိုုရင္ ေတာ႔ေအာက္ပါအတိုုင္းဖတ္ပါ။
1/3 (1/3rd = one/third)
1/6 (1/6th = one/sixth)
1/7 (1/7th = one/seventh)

ပိုုင္းေဝမွာ ၁ ထက္ပိုုတဲ႔ အမ်ားကိန္း ဆိုုရင္ ေတာ႔ေအာက္ပါအတိုုင္းဖတ္ပါ။
2/3 (2/3rd s = two/thirds)
5/8 (5/8th s = five/eighths)
7/16 (7/16th s = seven/sixteenths)

ထိုု႔အၿပင္ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုုလည္းမွတ္သားပါ။
½ = a half
¼ = a quarter
¾ = three quarters

ဒါဆိုုရင္၊
2 ½ ( two and a half)
3 ¼ (three and a quarter) စသည္ၿဖင္႔ဖတ္ပါမည္။

Byadmin

အလြမ္းသစ္ပင္

ဒီတေခါက္မွာေတာ႔ (Táng) ေခတ္ကဗ်ာ ဆရာ (王维) (Wáng Wéi) (701-761) ရဲ႔ ထင္ရွားတဲ႔ 相思(xiāng sī) ဆိုတ႔ဲ ကဗ်ာေလးတပုဒ္ကို ၾကည္႔ရေအာင္ေနာ္။

相思(xiāng sī) ဆ္ိုတာကေတာ႔ လြမ္းေဆြး တမ္းတ ၿခင္း ကို ဆိုလိုပါတယ္။

“相思(xiāng sī)

红豆生南国 (Hóng dòu shēng nán guó)
春来发几支 (Chūn lái fā jǐ zhī)
愿君多采撷 (Yuàn jūn duō cǎi xié)
此物最相思 (Cǐ wù zuì xiāng sī)

ဒီကဗ်ာေလးမွာပါတဲ႔红豆(Hóng dòu) ေခၚ ပဲနီေစ႔ ဆိုတာ အနီ ေရာင္နဲ႔ အနက္ေရာင္ စပ္ထားတဲ႔ အလြန္ခ်စ္စရာေကာင္း ေသာ ေရြးေစ႔ေလးမ်ား ၿဖစ္ ပါတယ္။ ၿမန္မာ ပန္းထိမ္ဆရာမ်ား ကေတာ႔ ေရႊခိ်န္တြယ္ရာမ်ား သံုးၾကပါတယ္။
ေရႊ ၁က်ပ္သားဟာ ၁၆.၆ ဂရမ္ရိွၿပီး ၿမန္မာအခိ်န္အတြယ္ အရ ၁၆ ပဲရိွပါတယ္။
၁ပဲကေတာ႔ ၈ေရြးရိွ ၿပီး ၁က်ပ္သားမွာ ၁၂၈ ေရြး လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။
ပန္းထိမ္မွာ အထည္အပ္ရင္ ဥပမာ ၁က်ပ္၊ ၃ပဲ၊ ၄ေရြး ဆိုပါက ၁ိ၊၃ဲ၊၄ ြး လို႔ေရးေပးၾကတာေတြ႔ဘူး မွာပါ။

တရုတ္ စာေပမွာ ေရြးပင္ ကို အလြမ္းသစ္ပင္ အၿဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေရြးေစ႔ေလးမ်ားဟာ အလြမ္းရဲ႔ သေကၤတ အၿဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္တဲ႔။ဒီလို သတ္မွတ္ရတဲ႔ အေၾကာင္း ပါးစပ္ရာဇဝင္ေလး တစ္ခု ကေတာ႔ဒီလိုပါ။

တစ္ခါက စစ္ထြက္သြားတဲ႔ ခင္ပြန္းဟာ တိုက္ပြဲမွာ က်ဆံုးသြားခဲ႔ပါတယ္။
အိမ္ၿပန္မလာနိဳင္တဲ႔ခင္ပြန္းကို လြမ္းတဲ႔ ဇနီးသည္ဟာ ေန႔တိုင္းေရြးပင္ နားမွာ ငိုေၾကြး တမ္းတ ရပါတယ္တဲ႔။
ငိုေၾကြးရင္းနဲ႔ဘဲ ဒီ အပင္နားမွာ ရင္ကြဲနာက်ၿပီး ေသသြားရပါတယ္တဲ႔။
အဲဒီကစ လို႔ ေႏွာင္းလူ တို႔ဟာ ေရြးပင္ ကို အလြမ္းသစ္ပင္ အၿဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေရြးေစ႔ေလးမ်ားဟာ အလြမ္းရဲ႔ သေကၤတ အၿဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္တဲ႔။
ဒါေၾကာင႔္႔”红豆”(Hóng dòu) ေခၚ ပဲနီေစ႔ က ို”相思豆 (xiāng sī dòu)လို႔လည္းေခၚၾကပါတယ္။
ဒီကဗ်ာ ေလးကို ၿမန္မာလို နဲ႔ အဂၤလိပ္ လို ေအာက္ ပါအတိုင္း ခံစား ၿပန္ဆို ၾကည္႔ လိုက္ပါတယ္။

Love sickness

The red beans grow in the Southland
Flourish on the branches with the spring
I wish you could gather more
As they represent our deepest love that we yearn.

အလြမ္းသစ္ပင္

ေတာင္ဘက္ဆီမွာ ေရြးနီနီ
ေႏြဦးႏွင္႔ အတူေဝေဝစည္၊
မ်ားမ်ားေၿခြေစခ်င္ ေမာင္ၾကီးရွင္
အလြမ္းဆံုး ရဲ႔ ဒီသစ္ပင္။

အခုအခါမွာေတာ႔ငယ္ရြယ္သူမ်ားဟာ ေရြးေစ႔ေလးမ်ားကို ကုိယ္႔ ခံစားခ်က္နဲ႔ကိုယ္ စုေဆာင္းၾက လက္ေဆာင္ေပးၾကပါတယ္။ ေရြးေစ႔ေလးမ်ားနဲ႔ ၿပဳလုပ္ထားတဲ႔ အမွတ္တရ မ်ားကိုလည္း အဆင္သင္႔ဝယ္ နိဳင္ၾကပါတယ္။
စင္ကာပူမွာေနတဲ႔သူမ်ား အလြမ္းေစ႔မ်ားကို စုေဆာင္း လိုရင္ေတာ႔ ေအာက္ပါေနရာေတြမွာ ရိွပါတယ္ လို႔ၾကားဘူး ပါတယ္။

1. Near City Hall MRT (in the church compound)
2. Near Dhoby Ghaut MRT
3. Near Jurong Island

ကဲ.. အလြမ္းပင္ေအာက္ မွာ အလြမ္းေစ႔ေလးမ်ား ေကာက္ရင္း အလြမ္းမ်ား ေပ်ာက္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလိုုက္ပါတယ္။

Byadmin

ႏွစ္သစ္ကိုု ၾကိဳဆိုု

“ေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၁၃၇၈ ျမန္မာႏွစ္သစ္” ကိုု ၾကိဳဆိုုေသာအားျဖင္႔

၁၀၊၀၄၊၁၆ တနဂၤေနြေန႔တြင္ “KEEN” မွ သံဃာေတာ္မ်ား အား သကၤန္း ႏွင္႔တကြ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း ရာတြင္ ပါဝင္ကူညီကုုသိုုလ္ ယူခဲ႔ၾကပါသူမ်ားအား အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ အပ္ ပါသည္။
Clementi ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱ (ေဒါက္တာ ရာဟုုလာ)မွ ကိုုယ္တိုုင္ ၾကြေရာက္ တရားခ်ီးျမွင္႔ ခဲ႔ျပီး ဆရာေတာ္မွ မိမိတိုု႔ တိုုးတက္ေၾကာင္းအတြက္ လိုုက္နာက်င္႔ၾကံအပ္သည္မ်ားကိုု မေမ႔မေလ်ာ႔ ၾကေစရန္ေအာက္ပါ တိုု႔ ကိုု သတိေပး ေဟာၾကားခဲ႔ပါသည္။

1. တဦးႏွင္႔တဦး ေမတၱာ စိတ္ျဖင္႔ဆက္ဆံ ျပီး မပ်င္းမရိ ထၾကြလံု႔လရိွရမည္။
2. မိမိေရာက္ရိွရာေနရာေဒသမွာ လိုုက္ေလ်ာညီေတြျဖစ္ေအာင္ ေလ႔လာက်င္႔ၾကံေနထိုုင္တတ္ရမည္။
3. မိမိရရိွထားေသာ ခ်မ္းသာ နွင္႔ တကြမိမိကိုု္ယ္ တိုုင္ ကိုု မပ်က္စီးေစရန္ ကာကြယ္ ထိမ္းသိမ္း တတ္ရမည္။
4. အမိ်ဳးသား၊ အမိ်ဳးသမီးတိုု႔ အားလံုုး အာရံုုငါးပါး ေနာက္သိုု႔ လြန္က်ဳးလိုုက္စားျခင္း မျပဳမိေစရန္သတိျပဳရမည္။
5. မိတ္ေဆြေကာင္း မ်ား ထံမွ ေလ႔လာသင္ယူျခင္း ပူးေပါင္း လုုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖင္႔မိမိ တိုုးတက္ရာ ကိုု ေဆာင္ရြက္နိဳင္ရမည္။

ထိုုမွ်မက.. အေရးၾကီးသည္မွာ-
မိမိလုုပ္သင္႔ သည္႔အရာမ်ားကိုု မလုုပ္ဘဲ မလုုပ္သင္႔သည္႔ အရာမ်ားကိုု အခိ်န္ေပးလုုပ္ေဆာင္ ျခင္းသည္ ဆင္းရဲျခင္းသိုု႔ ဦးတည္လိမ္႔မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတိေပးေဟာၾကားခဲ႔ပါသည္္။

ကြန္ျပဴတာ hard disk တြင္ Data မ်ားကိုု သိမ္းဆည္းထားမွသာ မိမိတိုု႔ ျပန္လည္အသံုုးျပဳလိုုေသာ အခါ မီွျငမ္း အသံုုးျပဳနိဳင္မည္ ျဖစ္သကဲ႔ သိုု႔ အလားတူစြာ မိမိတိုု႔ ႏွလံုုးအိမ္တြင္လည္း ေကာင္းေသာအရာမ်ားကိုု သိမ္းဆည္း ထားမွသာ ေကာင္းေသာအရာမ်ားကိုု ျပန္လည္ဆင္ျခင္ နိဳင္ မည္ ဟုု ဥပမာေပး ေဟာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ထိုု႔ေနာက္ ျပဳသမွ်ေသာ ေကာင္းမွဳကုုသိုုလ္ အစုုစုု ကိုု မဟာပထဝီေျမၾကီးထုု ႏွင္႔ အတူ ေလထုု၊ေရထုု တိုု႔ ကိုု သက္ေသျပဳကာ ေရစက္ခ် အမွ်အတန္းေပးေဝခဲ႔ ၾကျပီး မဂၤလာႏွစ္သစ္ကိုုေပ်ာ္ရႊင္စြာ ၾကိဳဆိုုခဲ႔ၾကပါသည္။

အားလံုုးဘဲ….မဂၤလာႏွစ္သစ္ႏွင္႔ အတူ တိုုးတက္ ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစေၾကာင္း ဆုုမြန္ေကာင္းေတာင္း လိုုက္ပါသည္။

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History